Exchange and return - golfshop

Ruilen
Indien het product dat wij aan U geleverd hebben niet het door U bestelde product is dat wordt dit uiteraard door ons, zonder verdere kosten, omgewisseld. Laat U ons dit a.u.b. binnen de zeven werkdagen schriftelijk weten (via e-mail), wij nemen dan contact met U op om dit zo snel mogelijk op te lossen.

Mocht een artikel dat U besteld hebt, ondanks de beschrijving op onze website, toch uiteindelijk niet het product zijn dat U zocht, laat U ons dit dan a.u.b. binnen de zeven dagen schriftelijk weten (via e-mail), we zoeken dan samen met U naar een oplossing.

Om gebruik te kunnen maken van de mogelijkheid tot ruilen van het product, dient het betreffende product zich nog in zijn originele verpakking te bevinden en niet gebruikt of beschadigd te zijn. Marcs Golfshop behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren wanneer het product al is geopend, gebruikt of door uw schuld (anders dan die van ‘Marcs Golfshop’ of de leverancier van het product) is beschadigd.

Herroepingsrecht / verzakingstermijn (art. 6 Alg.Voorwaarden)
In het kader van de Richtlijn 97/7/EG van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 1997 betreffende de bescherming van de consument bij op afstand gesloten overeenkomsten, heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de veertien werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

Dit recht, zal slechts effect sorteren op voorwaarde dat de consument zijn wil schriftelijk (via e-mail, brief of fax) aan de verkoper heeft bekend gemaakt binnen de veertien dagen na levering van de producten, dat de producten zich nog in hun oorspronkelijke onaangetaste verpakking bevinden, niet gebruikt werden en klaar voor verkoop zijn. In geval van uitvoering van deze mogelijkheid, zal de consument de producten op eigen risico en voor eigen kosten terugsturen aan ‘Marcs Golfshop’.

Marcs Golfshop’ behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het al betaalde bedrag te crediteren wanneer het product al is geopend, gebruikt of door uw schuld (anders dan die van ‘Marcs Golfshop’ of de leverancier van het product) is beschadigd.

Indien u al betalingen heeft gedaan in het kader van de uitvoering van de overeenkomst op het moment dat u deze overeenkomst met ‘Marcs Golfshop’ ingevolge de artikelen 6.1. en 6.2. van de algemene ze voorwaarden heeft herroepen, zal ‘Marcs Golfshop’ het al betaalde bedrag binnen 7 werkdagen nadat zij het door u geretourneerde product heeft ontvangen, aan u terugbetalen.

In het kader van artikel 6 van de algemene voorwaarden wordt onder “consument” verstaan: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebrachte producten of diensten verwerft of gebruikt. Deze clausule met betrekking tot de het herroepingsrecht is bijgevolg niet van toepassing op natuurlijke- of rechtspersonen die de producten van 'Marcs Golfshop’ verkrijgen voor beroepsdoeleinden.

Het herroepingsrecht (verzakingsrecht) geldt niet voor overeenkomsten betreffende de levering van producten met persoonlijke kenmerken of die op maat zijn gemaakt, of betreffende producten die door hun aard niet kunnen worden teruggestuurd of snel kunnen verouderen.

De consument verliest het herroepingsrecht (verzakingsrecht) wanneer hij vraagt dat een dienst onmiddellijk wordt uitgevoerd. De consument dient deze vraag uitdrukkelijk te stellen en hij dient door ‘Marcs Golfshop’ vooraf gewaarschuwd te worden dat hij in dat geval zijn herroepingsrecht verliest.

Indien U nog vragen of opmerkingen heeft m.b.t. de het ruilen of retourneren van producten gekocht in onze golfwinkel, neemt U dan a.u.b. contact op met ons via info@marcs-golfshop.com of belt U tijdens kantooruren naar +32 (0)50 344 617.